Genel Bilgiler

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan Balıkesir Üniversitesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

     124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:

 • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir. Bu çerçevede; Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ile çalışmaları yürüten Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından genel olarak;
 • Eğitim-Öğretim yılı başlamadan Akademik Takvim taslağının ve ders planlarının Üniversite Senatosuna sunulması ve sonuçlarının ilgili birimlere dağıtımının yapılması,
 • Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının incelenmesi ve Senatonun onaylamasından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılması uygun görülen bölüm ve programların ilgili birimlere bildirilmesi,
 • ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) aktarımının sağlanması,
 • Ek kontenjan, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş öğrencilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kayıtlarının yapılmasının sağlanması,
 • Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin öğrenci bazında hazırlanarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) girilmesi,
 • Öğrencilerin ders kayıtlarının sorunsuz bir şekilde yapılmasının sağlanması,
 • Disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve YÖKSİS’e girilmesi,
 • Mezun olan öğrencilerin birimlerden gelen kararlarının incelenerek diplomalarının ve diploma eklerinin hazırlanarak birimlere gönderilmesi,
 • Yaz okulu çalışmalarının yapılması ve yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden ders alan öğrencilerin notlarının ilgili birimlere gönderilmesi,
 • Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları çalışmalarının yapılarak Senatoya sunulması,
 • Eğitim-öğretim ve öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ve Üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.