6111 Sayılı Af Kanunu

6111 Sayılı Af Kanun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

6111 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Kanunun 171,172 ve 173.  madde hükümlerinin uygulamasına ait esaslar aşağıda belirtilmiştir. Bu kanun 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Başvuru Koşulları:

 

1)      25.07.2011 tarihine kadar sağlık problemi nedeniyle başvuramayan ama raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 25.08.2011 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenler başvuruda bulunabilir.

2)      Bu kanundan yararlanarak öğrencilik statüsü kazanan öğrencilerin Üniversitemiz ders kayıt haftasında ilgili dönem derslerine kayıt yaptırması gerekmektedir.

3)      Bu kanunda yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin Balıkesir ilinde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesinin taban puanını sağlamaları ve Balıkesir Üniversitesi ilgili birim yönetim kurulu ile ayrıldığı yükseköğretim kurumu tarafından da uygun görülmesi halinde Balıkesir Üniversitesindeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

4)      Bu kanundan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler.

5)      Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.

6)      İki örgün yükseköğretim programında aynı anda öğrenim görülemeyeceğinden, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar geri dönmek istedikleri programa ancak diğer programdan kaydını sildirmeleri halinde kayıt yaptırabilirler.

7)      Kapatılmış öğretim programlarından ilişiği kesilmiş ancak bu kanundan yararlanmak üzere başvuran öğrenciler, eşdeğer programlara; kapatılmış ikinci öğretim programlarından ilişiği kesilmiş öğrenciler ise ikinci öğretim programına ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla eşdeğer normal öğretim programlarına devam edeceklerdir.

8)      Kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı sınıfın tabi olduğu eğitim-öğretim yönetmeliğine göre öğrenime devam ederler.

 

 

Önceki yıllarda Üniversitemize yerleştirilme hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan ve ilgili kanundan yararlanarak yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden başvuruda istenen gerekli belgeler:

 

1)      ÖSYM sınav sonuç belgesi,

2)      Öğrenim Belgesi; Lise veya Dengi Okul Diploması (Lise diplomasının aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi”nin aslı.)

3)      Öğrenim Harç Ücretini Ödediğini Gösterir Banka Dekontu

4)      Askerlikle İlişkisi olmadığına dair Belge (1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubelerinden alınacaktır. 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

5)      6 adet renkli vesikalık fotoğraf

6)      İkametgah Belgesi

7)       

Başvuruların Değerlendirilmesi:

1)      Üniversitemiz Akademik Birimleri, kanundan yararlanmak üzere başvuran öğrenciler için Af-İntibak Komisyonu kuracaklardır.

2)      Af-İntibak Komisyonu her öğrenci için kanundan nasıl ve ne şekilde yararlanacağını, sorumlu tutulacağı müfredata intibakını ve eğitim öğretime başlayacağı dönem gibi işlemleri belirler.

3)       Öğrencilerin eğitim süreleri önceki döneme ait eğitim süresi dikkate alınmaksızın yerleştirildiği yarıyıla-sınıfa göre, azami öğretim süresi de göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

4)       Af-İntibak Komisyonu bu kanundan yararlanmak üzere başvuran öğrencilerle ilgili her türlü kararı, yürürlükteki bu kanun çerçevesinde değerlendirerek birimlerinin yönetim kuruluna sunar. Af intibak komisyonunca belirlenen işlemler, birimlerin Yönetim Kurullarında kabul edildikten sonra öğrenciye imza karşılığı tebliğ edilerek alınan Yönetim Kurulu Kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

5)       Üniversitemizde kayıtlı olduğu bölüm/programı kapatılan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, ilgili yönetim kurulunca eşdeğer bölüm/programlara intibak işlemi yapılacaktır.

6)      Üniversitemizde kayıtlı olduğu bölüm/programı kapatılan öğrencilerin üniversitemizde yerleştirilecek eşdeğer bir bölüm/program bulunmadığı takdirde, birimlerimiz tarafından, bu durumda olan öğrencilerin bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmek üzere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

 

Devam Durumu ve Başarı Değerlendirmesi ile ilgili Hususlar:

 

1)      Terör suçu hariç her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler müracaatları halinde öğrenimine kaldıkları yerden devam ederler.

2)      Azami öğrenim süresini tamamlayarak kaydı silinenler, 2547 sayılı kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

3)       Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, Af-İntibak Komisyonu tarafından eşdeğer başka dersler belirlenir.

4)      Devamsızlıktan kalınan ve ilk defa alınan dersler için devam zorunluluğu vardır.

5)      Başarı notu hesaplanmasında, öğrencinin tabi olacağı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır.

 

Genel Hükümler:

 

1)      Kanundan yaralanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında, 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır. Bunlardan askere alınması gerekenlerin ise istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.

2)      Başvuruları geçerli olan öğrencilerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, devam ve sınav haklarını kullanacakları dönemle ilgili eğitim-öğretim dönemine ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorunludur.

3)      Katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin geçmiş yıllardan kalan borçları tahsil edilmeyecektir.

4)      2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren tüm öğrencilere 6111 sayılı Kanunun 171 ve 172 nci maddeleri ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri çerçevesinde geçerli mali hükümler uygulanır.

5)      Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrencilere ilgili dönemden geçerli olmak üzere öğrenci kimlik kartı verilir.

 

Enstitülerde;

 

Lisansüstü düzeyde kayıtları silinenlerden Enstitü Müdürlüklerine başvuruda bulunan;

1)   Enstitülerde öğrenim süresi, yüksek lisans programlarında azami 3, yüksek lisanstan doktora yapanların azami süresi 6, lisanstan doktora yapanların süresi azami 7 yıldır.

Bu sürelerin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46’ıncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci harç ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler, derslere, sınavlara katılma, doktora yeterliğe girme, tez ve dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt silinmeden önce alınan derslerin üzerinden 10 yıl geçmiş olanlar, daha önce aldıkları dersler krediden sayılmaz. Bu derslerin yerine yeniden ders almaları gerekmektedir.

 

        2) Yabancı dil aşamasında iken kaydı silinen öğrenciler, katkı paylarını yatırıp kayıtlarını yaptırabilirler. Yabancı dil aşamasında geçen süre de harç süresinden sayılacak, ancak öğrencilere tanınan haklardan yararlanamayacaklardır. Yabancı dilden (Yüksek Lisans için; ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS v BAÜ yabancı Dil Sınavı, Doktora için ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS) yeterli puanı aldığını belgeleyenler derslere başlayabilirler.

 

       3) Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için gereken yabancı dil koşulunu sağlayamadıklarından Yeterlik Sınavı öncesi kaydı silinen öğrenciler katkı payını ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler. Fakat bu süre zarfında öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar. Yabancı dil belgesini getirene kadar geçen süre harç süresinden sayılır. Bu öğrenciler Üniversitelerarası Kurul Yabancı dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinden (KPDS, TOEFL vb.) başarı belgesini getiren öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavına alınabilirler.

      4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin başvurduğu programın bulunması ve ilgili birimin kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmesi durumunda yatay geçiş yapabilirler.

 

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

6111 SAYILI KANUNUN 173’ÜNCÜ MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 58’İNCİ MADDE KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 

6111 Sayılı Kanunun 173’üncü Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 58’inci Maddesinde “…yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler…” hükmünün uygulanması ile ilgili;

 

 Başvuru için İstenen Belgeler:

 

    1) Bu yasa kapsamında yararlanarak öğrenimine geri dönmek için ayrıldığı yükseköğretim kurumuna

        başvuruda bulunduğu, öğrenimine dönmesinde bir sakınca bulunmadığı ve 2011-2012 eğitim-öğretim

        yılında öğrenimine başlayabileceğine” dair bir belge.

    2) Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt yaptırdığı zaman vermiş 

   olduğu ÖSYS, ÜSS, ÜYS, DGS vb. Sonuç Belgesi,

    3) Öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkripti ve ders içerikleri,

    4) Balıkesir İli sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge,

    5) Çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden alacağı belge,

    6) Disiplin cezası almadığına dair belge,

    7) Lisansüstü programlar için ayrıca kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu LES,  

  ALES, ÜDS , KPDS veya girdiği üniversitenin yaptığı yabancı dil sonuç belgelerinin  tasdikli  

  suretleri,

 

Başvuru ve Değerlendirme Esasları:

 

     1) Söz konusu yatay geçiş işlemleri için 06 Eylül 2011  tarihine  kadar başvuru yapılmasına bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmemesine.

     2) Yatay geçiş için ayrıca kontenjan aranmamasına

     3) Sözkonusu yatay geçiş işlemlerinin 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yapılmasına, 2011-2012

         eğitim öğretim yılında yatay geçiş işlemlerinin tamamlayamayanların Kanun’un ilgili hükmünden

          yararlanamamasına,

    4) Taban puan şartını sağlamayanların başvurularının kabul edilmemesine

    5) Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrenci almaması ve daha

        sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu   

        programlar için 2010 yılı ÖSYS taban puanlarına göre işlem yapılmasına

    6) Yükseköğretim kurumlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşerek, intibak programından ilişiği kesilen

         öğrencilerin de Dikey Geçiş Puanı dikkate alınarak kanunun ilgili hükmünden yararlanabilmelerine

    7) İlgili kanun çerçevesinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında eğitimine başlama kararı

        verilmiş ve ayrıldığı yükseköğretim kurumunda 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam

         etmiş olanların başvurularının kabul edilmemesine

    8) Özel yetenek ile alan programlara başvurulması durumunda özel yetenek sınavında başarılı olma

        şartının aranmasına

    9) Disiplin cezası almış olanların başvurularının kabul edilmemesine

   10) Bu kapsamda yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin listelerinin ilgili okulun internet sayfasında ilan

          edilmesine ve bu öğrencilerden yeni kayıtta için istenen belgelerin alınmasına

   11) Konuyla ilgili karar örnekleri ile öğrenci listelerinin Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

          bildirilmesine.

 

 

 

6353 SAYILI AF KANUNU

 

 

               Bilindiği üzere, 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6353 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 63. Madde Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun Geçici 58. Maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişkilerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde Geçici 58. Maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.hükmünü taşımaktadır.

              Adı geçen Kanun 25 Şubat 2011 tarihine kadar, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencileri kapsamakta olup, 25 Şubat 2011 tarihinden sonra ilişiği kesilen öğrencileri kapsamamaktadır.

              Söz konusu kanun öğrencilere başvuru için süre sınırlaması getirmemekte olup, öğrenci ilgili yükseköğretim kurumuna başvurusundan itibaren ilk eğitim-öğretim yılında öğrenimine başlar. Yükseköğretim kurumları tarafından 6353 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinin uygulanmasında Yükseköğretim Kurulu tarafından 6111 Sayılı Kanun’un Geçici 58. Maddesinin uygulanmasına ilişkin alınan kararlar dikkate alınacaktır.

 

NOT: Af Kanunundan yararlanmak isteyen öğrenciler ayrıldıkları okulun öğrenci işlerine   

            başvuruda bulunacaklardır.